FACEBOOK TWITTER
Uluslararası Kadın Yükseköğretim Örgütlenme Eğitim
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUEDUCATION INTERNATIONAL

Ek Ders - Telafi Eğitimi Olarak Girilen Derslere Karşılık Ek Ders Ücreti Ödenmesi Gerektiği Hakkında Karar

 

davacının hafta içi mesai saatinden sonra ve hafta sonu cumartesi pazar günleri dahil olmak üzere bilfiil çalıştığı görüldüğünden söz konusu çalışmanın ek ders kavramı çerçevesinde değerlendirilip buna göre ödeme yapılması gerekirken davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde Anayasanın angaryayı yasaklayan hükmüne ve hakkaniyete uyarlılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C
GAZİANTEP
1.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO. 2003/710
KARAR NO:2005/302

DAVACI: ...Şanlıurfa Merkez Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Bölümü öğretmeni-ŞANLIURFA

DAVALI: Milli Eğitim Bakanlığı-ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Davacının girdiği ders ücretlerinin tarafına Ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı‘nın 16 04 2003 gün ve B.08.0.PGM.023.01.02/ 31306 sayılı işleminin, telafi eğitimi kapsamında 26.02.2003 tarihinden itibaren haftada 22 saat derse girdiği, derslerin Cuma akşamı saat 18 00‘den sonra başladığı Cumartesi, Pazar günleri devam ettiği, sadece 2 saat ders ücreti ödendiği geriye kalan 20 saatinin maaş. Karşılığı kabul edilerek ücret ödenmemesinin hukuka aykırı olduğu, Anayasa uyarınca hiç kimsenin zorla çal ıştın lam ayacağı, ileri sürülerek iptali ile girdiği derslerin ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemidir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görevli Öğretmenlerin saat 18 00‘den sonra ve cumartesi ve Pazar günlerinde okuttukları bütün derslerin ek ders ücreti karşılığı sayılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Gaziantep 1.İdare Mahkemesi‘nce işin gereği görüşüldü;

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 18. maddesinin 1. fıkrasında hiç kimsenin zorla çalıştırılmayacağı, angaryanın yasak olduğu hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 maddesinin 1. fıkrasında " Her derecede ki Eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dâhil), okul, kurs veya yaygın eğim yaparı kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmen ara Öğretim üyelerine veya diğer memurlara veya açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevinin verilebileceği, 2 fıkrasında, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunacağı" hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Yasanın 89. maddesinin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı‘nın Ders ve Ek ders saatlerine ilişkin Esasların,"Tanımlar başlıklı 4. maddesinde, aylık karşılığı ders görevi kavramının, aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri ifade ettiği, ek ders görevi kavramının, aylık karşılığı ders görevi dışında ücretle okutulan dersleri ifade ettiği, gece öğretimi kavramının saat 17:00 den sonra başlayan öğretim ile cumartesi Pazar yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretim; Tam gün Tam yıl Eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğreniminin saat 19"00‘dan sonra devam eden kısmını ifade ettiği, Aylık karşılığı ders görevi başlıklı 5. maddesinin d bendinde, atölye ve laboratuar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saat‘e kadar ek ders görevi verilebileceği kuralına yer verilmiş, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerin saat 18:00 den sonra ve cumartesi-Pazar günleri okuttukları derslere ilişkin olarak bir ücret ödenip ödenmeyeceğine,ücret ödenecek ise ödenecek ek ders ücreti miktarının alt ve üst sınırlarının belirlenmesine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

Dava dosyasının ve ekli belgelerin incelenmesinden, Davacının davalı idareye bağlı Şanlıurfa Merkez Endüstri Meslek Lisesinde tesviye golümü öğretmeni olarak görev yaptığı. Milli Eğitim Bakanlığı‘nın 01.11.2002 gün ve 2002/92 sayılı genelgesi ile telafi eğitimi adı altında genel lise mezunları ile kalfa ustaların meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlayan eğitim-öğretim programının düzenlediği, düzenlenen bu program nedeniyle 26.02.2003 gününden itibaren davacının Cuma günleri akşam saat 18‘00 den sonra cumartesi ve Pazar gün ders vermek üzere görevlendirildiği davacının bulunduğu okulda norm kadro fazlası öğretmen konumunda olduğu bu nedenle davacıya hafta içinde maaş karşılığı okutmak için ders verilmediği. Davacının telafi eğitim olarak adlandırılan eğitim programı kapsamında okuttuğu ders saatinin 20 saatini maaş karşılığı okuttuğunun kabulü ile 2 saat ek ders ücreti ödendiği. Bunun üzerine davacı tarafından girdiği ders ücretlerinin ödenmesi istemiyle davalı idareye başvurulduğu. Başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı, diğer taraftan davacının bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması nedeniyle kendisine maaş karşılığı ders verilmemesine karşın haftada 20 saat yönetim görevi ile görevlendirildiği, anlaşılmıştır.

Bu durumda davacının bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması nedeniyle kendisine maaş karşılığı ders görevi verilmemesine karşın davalı idareye bağlı okul yönetimi tarafından haftada 20 saat yönetim görevi ile görevlendirildiği yukarıda alıntısı yapılan esaslarda hafta içi mesai saatinden sonra ve hafta sonu yapılan eğitim-öğretim faaliyetinin gece öğretimi kapsamında değerlendirileceği belirtilmekle, bu kişilerin okuttukları ders karşılığı ücretlerinin, nasıl ve hangi kriterlere göre ödeneceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, davacının hafta içi mesai saatinden sonra ve hafta sonu cumartesi pazar günleri dahil olmak üzere bilfiil çalıştığı görüldüğünden söz konusu çalışmanın ek ders kavramı çerçevesinde değerlendirilip buna göre ödeme yapılması gerekirken davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde Anayasanın angaryayı yasaklayan hükmüne ve hakkaniyete uyarlılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu durumda, davacının başvurunun reddine ilişkin bulunmadığından, hak ettiği ders ücretinin yasal faiziyle birlikte hesaplanarak davalı idarece davalıya ödenmesi gerekmektedir.

1- Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTAL‘ine

2- Davanın kabulü ile davacının girdiği derslere ilişkin ücretin davalı idareye yapılan başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine,

3- Aşağıda dökümü yapılan 47,36-YTL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya

4- Resmi puldan karşılanan 1,60-YTL‘nin davacıdan tahsili için ilgili tahsil dairesine yazı yazılmasına, fazla tahsil edilen 4 99-YTL yargı harcının istemi halinde davacıya iadesine,

5- Kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (Otuz) gün içerisinde Danıştay‘da temyiz yolu açık olmak üzere, 04.03.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN
Kamil Turgay KOÇER (32695)

ÜYE
İbrahim KAYLAN (42973)

ÜYE
Hamit YUMUK (42969)

 


Güncellenme Zamanı: 20.08.2012 16:51:40

Çalışmalarımızdan

 

» Haberler
» Basın Açıklamaları
» Basında Eğitim Sen
» Eğitim Sen TV

Hukuk

 

» Duyurular
» Örnek Kararlar
» Davalar
» Soru-Yanıt
» Mevzuat

Bilgi-Belge Merkezi

 

» Kitaplar
» Süreli Yayınlar
» Çalışma Raporları
» Afiş-Broşürler
» Belgeler
» Fotoğraf Galerisi

Son Yayınlar

   
 
 

EĞİTİMDE LAİKLİK ULUSLARARASI SEMPOZYUM AFİŞİ / 16-17 MAYIS 2015

Genel Merkezimiz

Şubelerimiz

Çalışmalarımızdan

Konular

Hukuk

Bilgi-Belge Merkezi

.

COPYRIGHT © 2015 EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
CİNNAH CADDESİ WILLY BRANDT SOKAK. NO:13 ÇANKAYA/ANKARA
TELEFON: +90 (312) 439 01 14 (PBX) FAKS: +90 (312) 439 01 18