FACEBOOK TWITTER
Uluslararası Kadın Yükseköğretim Örgütlenme Eğitim
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUEDUCATION INTERNATIONAL

657 Sayılı Yasanın 37. Maddesi ve 64. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Memurlara Verilen Ek Kademe ve Derece ile İlgili Değişiklik Üzerine İnceleme

 
Burada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 37’nci ve 64’üncü maddelerinin eski ve yeni hallerini de vererek, 6111 sayılı Torba Yasa ile getirilen geçiş hükümleri doğrultusunda 2019 yılına kadar uygulamanın nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağız
 

MADDE 37

Eski hali

"Madde 37- (Mülga: 31.7.1970- 1327/ 10 md.; yeniden düzenleme: 29.11.1984- KHK 243/2 md.) Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir."

 

Yeni hali

"Madde 37 – (Yeniden düzenleme 29/11/1984 - KHK - 243/2 md.)

Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir."

 

MADDE 64

Eski hali

"Madde 64 –

(Ek Fıkra: 29.11.1984- KHK 243/9 md.) Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır…"

 

Yeni hali

" Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.)

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır…"

6111 sayılı Torba Yasa kapsamında değiştirilen 657 sayılı Yasanın 37. Ve 64. Maddelerinin uygulanmasına ilişkin 6111 sayılı Yasanın 116. Maddesi ile 657 sayılı Yasaya eklenen "Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici Madde 36`da açıklama yapılmıştır :

"GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

GEÇİCİ MADDE 36- (Ek fıkra: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/116 md.)

A) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.

B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz."

Görüldüğü üzere,2005-2010 yılları arası sicil notları 90 üzeri olup da kademe ilerlemesi yada derece alamamış olanlara, maddelerin eski hali uygulanacaktır. Yani bu durumda olanlara diğer şartları da taşıyorlarsa ek kademe ilerlemesi ya da ek derece verilecektir.

Bu durumda olmayanlar için ise, 2019 yılına kadar uygulama yukarıda yazılı şekilde yapılacaktır. Yani bir müddet daha sicil not ortalamaları hesaplamalarda dikkate alınacaktır.

SONUÇ OLARAK;

Tüm memurlar açısından:

(64. maddenin uygulanması açısından) 2011 yılından itibaren,

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar, üç yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamışsa kademe ilerlemesi alacaktır. 

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar,dört yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamışsa kademe ilerlemesi alacaktır. 

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar beş yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamışsa kademe ilerlemesi alacaktır. 

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar altı yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamışsa kademe ilerlemesi alacaktır. 

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar yedi yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamışsa kademe ilerlemesi alacaktır. 

 

Öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurlar açısından:

(37. maddenin uygulanması açısından) 2011 yılından itibaren,

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar, üç yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamışsa bir derece alacaktır. 

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar, dört yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamışsa bir derece alacaktır. 

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar beş yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamışsa bir derece alacaktır. 

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar altı yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamışsa bir derece alacaktır. 

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar yedi yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamışsa bir derece alacaktır.


Güncellenme Zamanı: 19.08.2012 01:22:24

Çalışmalarımızdan

 

» Haberler
» Basın Açıklamaları
» Basında Eğitim Sen
» Eğitim Sen TV

Hukuk

 

» Duyurular
» Örnek Kararlar
» Davalar
» Soru-Yanıt
» Mevzuat

Bilgi-Belge Merkezi

 

» Kitaplar
» Süreli Yayınlar
» Çalışma Raporları
» Afiş-Broşürler
» Belgeler
» Fotoğraf Galerisi

Son Yayınlar

   
 
 

KAMUSAL EĞİTİM ÇALIŞTAYI / HAZİRAN 2015

Genel Merkezimiz

Şubelerimiz

Çalışmalarımızdan

Konular

Hukuk

Bilgi-Belge Merkezi

.

COPYRIGHT © 2015 EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
CİNNAH CADDESİ WILLY BRANDT SOKAK. NO:13 ÇANKAYA/ANKARA
TELEFON: +90 (312) 439 01 14 (PBX) FAKS: +90 (312) 439 01 18